قیمت روزانه فوم

قیمت یونولیت    چهار شنبه 99/03/21                                                  


ردیف

نام کالا

شرح وزن کالا

(cm سانتی متر)ابعاد

قیمت(تومان)

1 یونولیت سقفی تیرچه بتنی
900 الی 1000 گرم 200*50*25 21.500
2 یونولیت سقفی تیرچه بتنی  1000 الی 1100 گرم 200*50*25 23.000
 3 یونولیت سقفی تیرچه بتنی 1100 الی 1200 گرم 200*50*25 24.500
4 یونولیت سقفی تیرچه بتنی  1200 الی 1300 گرم 200*50*25 26.000
 5 یونولیت سقفی تیرچه بتنی 1300 الی 1400 گرم 200*50*25 27.500
 6 یونولیت سقفی تیرچه بتنی 1400 الی 1500 گرم 200*50*25 29.000
7 یونولیت سقفی تیرچه بتنی 1500 الی 1600 گرم 200*50*25 30.500
 8 یونولیت سقفی تیرچه بتنی 1600 الی 1700 گرم 200*50*25 32.000
 9 یونولیت سقفی تیرچه بتنی 1700 الی 1800 گرم 200*50*25 33.500
 10 یونولیت سقفی تیرچه بتنی 1800 الی 1900 گرم 200*50*25 35.000
11 یونولیت سقفی تیرچه بتنی 1900 الی 2000 گرم 200*50*25 36.500
12 یونولیت سقفی تیرچه بتنی 2000 الی 2100 گرم 200*50*25 38.000
13 یونولیت سقفی تیرچه بتنی 2100 الی 2200 گرم 200*50*25 39.500
14 یونولیت کرومیت تیرچه فلزی 1400 الی 1500 گرم 200*65*25 28.500
15 یونولیت کرومیت تیرچه فلزی 1500 الی 1600 گرم 200*65*25 30.000
16 یونولیت کرومیت تیرچه فلزی 1600 الی 1700 گرم 200*65*25 32.000
17 یونولیت کرومیت تیرچه فلزی 1700 الی 1800 گرم 200*65*25 33.500
18 یونولیت کرومیت تیرچه فلزی 1800 الی 1900گرم 200*65*25 35.000
 19 یونولیت کرومیت تیرچه فلزی 1900 الی 2000 گرم 200*65*25 36.500
 20 یونولیت کرومیت تیرچه فلزی 2000 الی 2100 گرم 200*65*25 37.000
21 یونولیت کرومیت تیرچه فلزی 2100 الی 2200 گرم 200*65*25 38.500
22 یونولیت کرومیت تیرچه فلزی 600 الی 700 گرم 100*65*25 15.500
23 یونولیت کرومیت تیرچه فلزی 700 الی 800 گرم 100*65*25 17.000
24 یونولیت کرومیت تیرچه فلزی 800 الی 900 گرم 100*65*25 18.500
25 یونولیت کرومیت تیرچه فلزی 900 الی 1000 گرم 100*65*25 19.000
26 یونولیت کرومیت تیرچه فلزی 1000 الی 1100 گرم 100*65*25 20.500
27 یونولیت کرومیت تیرچه فلزی الی 1200 گرم1100

100*65*25 22.000
28 ورق عایق یونولیت 3
ضخامت 3 سانتی 200*100*3 10.000
29 ورق عایق یونولیت 5 ضخامت 5 سانتی 200*100*5 25.000
30 ورق عایق یونولیت 10 ضخامت 10 سانتی 200*100*10 35.000
31 ورق عایق یونولیت 15 ضخامت 15 سانتی 200*100*15 70.000
  •                                       

    کلیه قیمت ها بدون هزینه حمل می باشد   *   

    قیمت یونولیت به صورت عددی می باشد   *